Двадцять друга сесія VIIІ скликання

Дата: 16.06.2023 10:30
Кількість переглядів: 23

 

 

 

 

 

                                                 Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

XXII сесія VІIІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

Про утворення відділу « Центр надання  адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та затвердження положення про нього.
 

 

          Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», з метою покращення якості надання адміністративних послуг,  Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг як структурний підрозділ відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

 

2. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

 Городненський сільський  голова                                                              Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 р.

1288- VIII

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 1

до рішення Городненської сільської ради

від 11.10.2022 р. № 1288 -VIII  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

                         Городненської сільської ради Болградського району

                         Одеської області.

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (далі – Центр) є структурним підрозділом (виконавчим органом), в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Городненською сільською радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

7) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

8) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

9) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через Центр.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі за рішенням ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратор, державний реєстратор, оператор електронно-обчислювальних машин. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора.

11. Керівником Центру є начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

12. Основні завдання начальника відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському голові та раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру;

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень місцевого голови;

8) виконання функцій адміністратора Центру;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про Центр, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Центру;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

13. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

14. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.

15. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується місцевим головою, відповідно до законодавства.

16. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому законом порядку.

Кількість адміністраторів визначається радою.

Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника відділу, державних реєстраторів.

17. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

18. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням ради;

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнення;

9) виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

19. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати начальника відділу (начальника управління, завідувача сектору) та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи ЦНАП, віддалені  робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг, а також виконання завдань адміністратора Центру можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

22. Час прийому суб’єктів звернень визначається Радою і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

За рішенням ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                                                                   Олена ДОНЧЕВА

 

 

 

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

XXII сесія VІIІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області

 

Керуючись ч. 10 статті 12, статтями 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч. 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг» з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Регламент Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської  ради Болградського району  Одеської області (додається).

 

 1. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області керуватися в своїй діяльності цим Регламентом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                                            Микола БОГОЄВ

 

 

11.10.2022 р.

1289- VIII

 

 

                                                                                               

                                                                                                Додаток                                                                                                                                                                                         

                                                                                                до рішення                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                Городненської сільської ради  

                                                                                                № 1289- VIII

                                                                                                від 11.10.2022 р.

 

Регламент

Відділу «Центру надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області»

І. Загальна частина

1.1. Регламент відділу "Центру надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області  (далі – Регламент) визначає порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється відповідно до принципів:

 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 2. стабільності;
 3. рівності перед законом;
 4. відкритості та прозорості;
 5. доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 6. оперативності та своєчасності;
 7. захищеності персональних даних;
 8. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 9. неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників центру;
 10. доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

1.4.Відділ « ЦНАП» у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Городненської сільської влади та її виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови, прийнятими у межах їх повноважень, Положенням про відділ « ЦНАП», а також цим регламентом.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується відділ « ЦНАП»:.

2.1. Відділ « ЦНАП» розміщується в центральній частині села, з розкритою транспортною інфраструктурою, у зручному для суб’єктів звернення місці, за адресою: Одеська область, Болградський район, село Городнє, вул. Широка, 39, також створені віддалені робочі місця, які розташовані за адресою:

- Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Федора Мазаренка,98;

- Одеська область,  Болградський район, с. Дмитрівка вул, Марангоз Миколи, 135 а ;

- Одеська обл., Болградський район, с. Нові Трояни, вул. Шкільна, 71 г.  

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням відділу

 « ЦНАП» та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графіком його роботи.

Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до відділу « ЦНАП» території повинне  передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівки, на яких зазначається місце розташування відділу « ЦНАП»

2.2. Приміщення відділу « ЦНАП» поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу « ЦНАП». Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу « ЦНАП».

Відкрита частина включає:

-           сектор прийому;

-           сектор інформування;

-           сектор очікування;

-           сектор обслуговування;

-           супутні послуги.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

2.3.Загальна площа  очікування та обслуговування становить не менш як 50 квадратних метрів.

2.4. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування відділу « ЦНАП», його місцезнаходження та місцезнаходження територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів відділу « ЦНАП»,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

-  графік роботи відділу « ЦНАП», його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів відділу « ЦНАП» (прийомні дні та години, вихідні дні);

-  перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ « ЦНАП», його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів відділу « ЦНАП» (в разі їх утворення) та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

-  строки надання адміністративних послуг;

-  бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

-  платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

-  перелік супутніх послуг, які надаються в приміщенні відділу « ЦНАП»;

-  прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу « ЦНАП», контактні телефони, адресу електронної пошти;

- Користування інформаційними терміналами ( у разі їх наявності);

- користуванняавтоматизованою системою керування чергою ( у разі її наявності)

-  Положення про відділу « ЦНАП»;

-  Регламент відділу « ЦНАП» ;

-  Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділу « ЦНАП»,  його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів центру, зміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі інформаційному терміналі ( у разі його наявності).Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих итуацій суб’єктів зверненнятасферами правовідносин ( законодавства), таабосуб’єктами надання адміністративних послуг.

2.5. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування, на стендах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.6. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

2.7. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у відділі « ЦНАП»  можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна

картки адміністративних послуг

 

3.1.Голова Городненської сільської ради  рада, а також керівник відділу « ЦНАП» можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це голову Городненської сільської раду, а також керівника відділу « ЦНАП» , готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу відділу « ЦНАП».

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи відділу « ЦНАП» та порядку прийому суб’єктів звернення у відділі « ЦНАП»  утворюється інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ відділу « ЦНАП» також:

 • інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції відділу « ЦНАП»;
 • консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
 • надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2.  Городненська сільська ради створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація,  , зазначена в пункті 4.4.  цього Регламенту, а також відомості про місце розташування відділу « ЦНАП», його територіальних підрозділів, видалених місць для роботи адміністраторів відділу « ЦНАП», місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. . Інформація, яка розміщується в приміщенні відділу « ЦНАП» та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до відділу « ЦНАП» з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг відділу « ЦНАП» у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в центрі

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі « ЦНАП» вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором відділу « ЦНАП» реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У відділу « ЦНАП» може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до відділу « ЦНАП» та/або електронної реєстрації на веб-сайті Городненсько сільської ради.. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником відділу « ЦНАП» години.

   5.4. відділу « ЦНАП» може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у відділі « ЦНАП» або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів відділу « ЦНАП».

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів до відділу « ЦНАП» особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.3. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.4. Адміністратор відділу « ЦНАП» перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточності або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

6.5. Адміністратор відділу « ЦНАП» складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора відділу « ЦНАП», а також відмітки про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів збирається в матеріалах справи, а у разі здійснення в відділі « ЦНАП» електронноо документообігу – в електронній формі.

6.7. Адміністратор відділу « ЦНАП» під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги в  відділі « ЦНАП» або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого відділу « ЦНАП», спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.8. Адміністратор відділу « ЦНАП» здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

6.9. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу « ЦНАП» не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

6.10. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

6.11. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор відділу « ЦНАП» вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6.1.- 6.12 цього Регламенту, адміністратор  відділу « ЦНАП» зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

     7.2. Передача справ у паперовій формі від відділу « ЦНАП» (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора відділу « ЦНАП» (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Городненською сільською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником відділу « ЦНАП», надсилання сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Відділу.

7.5. Суб’єктами надання адміністративних послуг зобов’язаний:

-  своєчасно інформувати відділу « ЦНАП» про перешкоди у дотриманні строку розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи;           - надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора відділу « ЦНАП» про хід розгляду справ;

-  У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор відділу « ЦНАП» зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника відділу « ЦНАП».

7.6. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

- у разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це начальника центру.

 

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до відділу « ЦНАП» (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора центру (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному Городненсько сільською радою і зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в відділі « ЦНАП» протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в відділу « ЦНАП», а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор відділу

« ЦНАП» реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник відділу

 « ЦНАП».

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені Городненською сільською радою, зберігається у відділі

 « ЦНАП».

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Додаток № 1

до Регламенту роботи відділу « ЦНАП» Городненської сільської  ради

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

Реєстрацій-ний номер

Назва адміністративної послуги

Дата надходження заяви на отримання адміністра-тивної послуги

Наймену-вання суб’єкта звернення

ПІБ адміністратора відділу « ЦНАП», що здійснив реєстрацію звернення

Відмітка про надання адміністративної послуги

(або відмови в її наданні)

Підпис одержувача адміністра-тивної послуги та дата її отримання

Приміт-ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Регламенту роботи відділу « ЦНАП»Городненської  сільської ради

 

 

 

ОПИС

 

прийняття ______________________________________________________

(ПІБ адміністратора відділу « ЦНАП»)

 

 

від  _____________________________________________________________

(найменування суб’єкта звернення)

 

пакету документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

 

(назва адміністративної послуги)

 

 

 

№ п/п

Перелік документів

Кількість аркушів

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

«____» _______________ 201__ р.                          реєстраційний № __________

 

 

 

______________________________                                       ________________________                    

        (особистий підпис адміністратора                                           (ПІБ адміністратора відділу                

                                                                                                                 « ЦНАП» надання     

         відділу « ЦНАП»)

                                                                                                             

 

Результат надання адміністративної послуги прошу видати:

 • особисто;
 • уповноваженій особі за довіреністю;
 • поштою, за адресою:__________________________________________________

 

 

_________________                                                           ____________________

        (підпис заявника)                                                                                           (ПІБ суб’єкта звернення)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Регламенту роботи відділу « ЦНАП»Городненської сільської ради

 

Супровідний лист 

адміністративної послуги 

______________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

реєстраційний номер________                від « ____»  ____________ 20___ р.

_________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта звернення)

 

 

 

№ з/п

П.І.Б. та підпис представника суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата отримання заяви та документів, що додаються до неї, адміністративним органом

Гранична дата надання адміністративної послуги

Дата отримання адміністратором центру результату адміністративної послуги, підпис уповноваженого представника адміністративно-го органу

Відмітка про видачу (відмову у видачі) адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер рішення_________

Дата __________________

 

Примітка: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

Про затвердження Переліку адміністративних

послуг, які надаються через відділ

«Центр надання адміністративних послуг»

Городненської сільської ради Болградського району

Одеської області

 

 

                    Відповідно до статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 травня 2014 року №523-Р «Про деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), з метою забезпечення на належному рівні надання адміністративних послуг:

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради Болградського району  Одеської області (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№ 1290 -  VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 

         до  рішення Городненської сільської ради

                                                          № 1290 від 11.10.2022р.

        

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються

через відділ

«Центр надання адміністративних послуг»

Городненської сільської  ради Болградського району Одеської області

 

№ з/п

Ідентифікатор

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1.

00029

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

2.

00030

Державна реєстрація народження дитини та її походження

-“-

3.

00033

Державна реєстрація смерті

-“-

4.

01369

Комплексна послуга “єМалятко”:

 

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2) реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

3) призначення допомоги при народженні дитини

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України “Про охорону дитинства”

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України “Про громадянство України”

9) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

10) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

5

00034

Реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

6

01217

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

-“-

7

00037

Зняття з реєстрації місця проживання

-“-

8

00039

Видача витягу про зняття з реєстрації місця проживання

-“-

9

00040

Реєстрація місця перебування

-“-

10

00038

Видача витягу про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

-“-

11

01198

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни

-“-

12

01285

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника

-“-

13

00169

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

14.

01622

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Житловий кодекс Української РСР

15.

00104

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

16.

01262

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Закони України Про охорону дитинства”, Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

17.

00121

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

18.

01200

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

-“-

19.

01194

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

-“-

20.

01196

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

21.

00135

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про державні нагороди України”

22.

00144

Призначення державної допомоги при народженні дитини

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

23.

00143

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

-“-

24.

00149

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-“-

25.

00150

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

-“-

26.

00147

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

-“-

27.

00959

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

-“-

28.

00960

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України “Про охорону дитинства”

29.

01775

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

30.

01227

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

31.

00154

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Сімейний кодекс України

32.

00122

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

33.

01405

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Сімейний кодекс України

34.

01386

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

35.

00117

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

36.

00242

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

37.

01255

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

38.

00221

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

39.

00222

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

-“-

40.

00220

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

41.

00224

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

42.

00151

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

43.

00103

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

44.

00099

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

45.

00096

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

-“-

46.

00141

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

47.

00152

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

48.

00230

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

49.

01404

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-“-

50

00232

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

-“-

51.

00171

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

52.

01191

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

-“-

53.

00172

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

54.

00170

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам

-“-

55.

00112

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

56.

00133

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

57.

01786

Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

58.

01974

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закони України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Про жертви нацистських переслідувань”

59.

00243

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Закон України “Про протидію торгівлі людьми”

60.

00101

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

61.

00155

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

62.

02025

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”

63.

00157

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Про жертви нацистських переслідувань”, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Про охорону дитинства”

64.

01995

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

65.

01997

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

66.

01996

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

67.

01252

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

68.

01454

Реєстрація пасіки

Закон України “Про бджільництво”

 

 

 

Городненський сільський голова                                                       Микола БОГОЄВ

 
   

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

Про затвердження в новій редакції типове Положення про Службу у справах дітей

Городненської сільської  ради Болградського району Одеської області.

 

  Керуючись ч.1 ст.11, п. 6, ч.1 ст. 26, ст.ст. 51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Визнати, що рішення Городненської сільської ради № 286 –VIII від 24.06.2021р.« Про затвердження положення служби у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської області» втратило чинність

2.Затвердити в новій редакції типове Положення про Службу у справах дітей Городненської сільської ради Болградського району Одеської оьласті» (Додаток).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  гуманітарних питань (Драганова М. Ф.).

 

 

 

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№ 1291 -  VIII

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                                                         Додаток до рішення                      

                                                                                                                       Городненської сільської                                 

                                                                                                              ради № 1291 - VIII                                                                      

                                                                                                          від 11.10.2022 р.                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу у справах дітей

Городненської сільської ради

Болградського району Одеської області

I. Загальні положення

1. Служба у справах дітей  Городненської сільської, ради (далі - служба) утворюється сільською,  радою та є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою сільській, раді та сільському  голові.

2. Служба має право юридичної особи та в межах, визначених законодавством України, приймає самостійні рішення, які оформляються актами та наказами за підписом керівника служби.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями сільської, селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського, селищного голови, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

II. Основні завдання та повноваження служби

4. Основними завданнями та повноваженнями служби є:

1) реалізація на території територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;

2) розроблення і проведення самостійно або разом з виконавчими органами сільської, селищної ради, відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) організація і проведення разом з виконавчими органами сільської, селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4) координація діяльності виконавчих органів сільської, селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади, у розв’язанні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, надання їм у межах компетенції практичної, методичної та консультаційної допомоги в цій сфері;

5) розроблення та подання пропозицій до проєктів місцевих, обласних програм, планів і прогнозів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, у тому числі в частині бюджетних асигнувань на виконання відповідних програм і проведення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також на утримання підпорядкованих службі закладів соціального захисту для дітей;

6) ведення державної статистики щодо дітей; організація та проведення разом з виконавчими органами сільської, селищної ради, науковими установами досліджень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів про причини та умови вчинення дітьми правопорушень; вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, дотримання їхніх прав та інтересів; підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності;

7) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції служби, зокрема, через засоби масової інформації;

8) надання організаційної і методичної допомоги притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, центрам соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), що розташовані на території відповідної територіальної громади та/або в яких отримують соціальні послуги діти, які проживають у територіальній громаді або походять з неї, здійснення в межах компетенції безпосереднього контролю за діяльністю таких закладів;

9) вжиття заходів із виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування; у разі необхідності забезпечення їх тимчасового влаштування, надання необхідної допомоги з урахуванням їхніх потреб;

10) забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про жорстоке поводження з ними або загрозу їхньому життю чи здоров’ю, шляхом:

невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно з уповноваженим підрозділом територіального органу Національної поліції, який діє у межах своїх повноважень, фахівцем із соціальної роботи або іншим надавачем соціальних послуг, представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із залученням інших фахівців;

вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування;

підготовка клопотання до органу опіки та піклування про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту загрози її життю та здоров’ю;

11) підготовка за участю виконавчих органів сільської, селищної ради документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

12) підготовка документів та проєктів рішень органу опіки та піклування для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих у пологових будинках, інших закладах охорони здоров’я, дітей, мати яких померла чи місце проживання матері яких встановити неможливо, подання таких документів та рішень органам реєстрації актів цивільного стану;

13) підготовка висновків про доцільність (недоцільність) повернення дитини, щодо якої було прийняте рішення про тимчасове влаштування, до батьків або інших законних представників;

14) збір документів, необхідних для надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підготовка проєктів відповідних рішень органу опіки та піклування;

15) вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України та походять із відповідної територіальної громади;

16) ведення обліків дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які залишились без батьківського піклування, включаючи дітей, розлучених із сім’єю, дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту (далі - діти, розлучені із сім’єю), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; потенційних опікунів, піклувальників; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

17) участь у межах компетенції у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих інтересів дітей;

18) забезпечення в межах компетенції ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (за винятком ведення цього банку в частині інформації про потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі);

19) вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України з дотриманням пріоритету сімейного виховання, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, у тому числі:

надання потенційним опікунам, піклувальникам інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників;

участь у заходах, пов’язаних із вибуттям дітей із закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, в яких вони перебували цілодобово, та влаштуванням у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

збір та подання до служби у справах дітей відповідної районної державної адміністрації документів, які підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дітей, а також документів, необхідних для влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

консультування громадян, які виявили бажання усиновити дитину, обстеження умов їхнього проживання, організація знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

20) здійснення у межах компетенції контролю за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, у тому числі щодо умов утримання і виховання:

дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, у тому числі до спеціальних виховних установ;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів;

21) підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей;

22) розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання відповідних письмових дозволів;

23) проведення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі:

розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть взяти участь, та послуги, якими вони можуть скористатися;

проведення з батьками, іншими законними представниками дітей профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції;

порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

24) забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із законодавством;

25) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема:

ведення обліку нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

складання опису майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за місцем знаходження такого майна;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування за місцем знаходження майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про встановлення опіки над майном; призначення особи, яка буде представляти інтереси дітей вказаної категорії на час здійснення права на спадкування; укладення договору оренди житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності; погодження зняття з реєстрації дітей вказаної категорії;

вжиття заходів щодо передання житла, яке належить на праві користування дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у власність дитини;

подання органу опіки та піклування необхідних документів для взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього;

забезпечення контролю за виконанням рішень сільської, селищної ради та її виконавчих органів щодо захисту житлових та майнових прав дітей;

26) забезпечення захисту прав дітей при вчиненні правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким вони мають, шляхом:

надання консультацій фізичним особам з питань підготовки необхідних документів щодо вчинення відповідних правочинів;

перевірка документів, поданих на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, з’ясування наявності/відсутності обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення таких правочинів;

підготовка проєктів рішень органів опіки та піклування про надання (відмову в наданні) дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

подання сільському, селищному голові клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не виконують рішення виконавчого органу сільської, селищної ради;

підготовка для подання до суду письмових висновків органу опіки та піклування щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини;

27) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органів опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

28) підготовка висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України;

29) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу сільської, селищної ради як органу опіки та піклування;

30) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188-50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

31) розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчання (далі - здобувач освіти), що передбачає:

отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення;

вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення доцільності та можливості їх усунення;

у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав дітей подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого відрахування;

32) сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, виявлених на території села, селища, до місць їхнього постійного проживання та забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення;

33) представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, розлучених із сім’єю, виявлених на території села, селища;

34) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

35) забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав дитини;

36) розгляд в установленому порядку звернень громадян, зокрема звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законними представниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

37) виконання інших функцій, покладених на службу відповідно до законодавства.

III. Права служби

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, фізичними особами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих службою рішень;

3) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції служби; від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання визначених для неї завдань;

4) звертатися щодо фактів порушення прав та інтересів дітей до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в разі виявлення таких фактів;

5) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6) представляти в разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх взаємодії з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їхніх прав та інтересів;

7) запрошувати для бесіди батьків, інших законних представників дітей, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення причин;

8) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою, Нацсоцслужбою;

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

10) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, громадськими об’єднаннями і благодійними організаціями з питань, які належать до компетенції служби;

11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби;

12) проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, інших законних представників, розглядати їхні звернення з питань, що належать до компетенції служби;

13) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей;

14) відвідувати дітей, які перебувають в службі на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів щодо соціального захисту дітей;

15) проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою контролю за цільовим витрачанням аліментів.

IV. Організація роботи служби

6. Служба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, старостами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням сільського, селищного голови з дотриманням вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади згідно з розпорядженням сільського, селищного голови.

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, персонально відповідає за виконання визначених для неї завдань, за роботу підпорядкованих службі закладів;

2) планує роботу служби і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) подає на затвердження сільському, селищному голові кошторис і штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

5) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби, визначає завдання працівникам служби і розподіляє між ними обов’язки;

6) аналізує показники роботи служби, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

7) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису служби.

10. Якщо в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у територіальній громаді, у такій службі для виконання функцій щодо забезпечення їх влаштування у різні форми виховання утворюється окремий підрозділ або в штатному розписі служби передбачається окрема посада.

11. Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників виконавчих органів сільської, селищної ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, громадських об’єднань.

Склад колегії затверджується сільським, селищним головою за поданням начальника служби.

Рішення колегії оформляються наказами начальника служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради та комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється за рахунок коштів сільського, селищного бюджету.

Штатний розпис служби затверджується сільським, селищним головою у межах структури та граничної чисельності служби.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються рішенням сільської, селищної ради.

 
   

 

 

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

Про затвердження Переліку закладів культури   базової мережи закладів культури Городненської сільської ради

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 22, Закону України« Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 970 « Про внесення змін до Порядку формування базової мережі закладів культури» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Перелік закладів культури базової мережі Городненської сільської ради згідно з додатком..

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити утримання та фінансування закладів культури базової мережі місцевого рівня.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань ( Драганову М. Ф.).

 

 

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№ 1292 -  VIII

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Додаток до рішення

                                                                                                   Городненської сільської ради                 

                                                                                                   № 1292 – VIII від 11.10.2022 р.                                                                                                               

                                      ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

        Назва закладу культури

   Адреса

Засновник

Форма власності

Код населеного пункту, в якому розташований заклад

1

Городненський будинок культури

Одеська обл., Болградський р-н, с. Городнє, вул. Франка,76

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090010098049

2

Дмитрівський будинок культури

Одеська обл., Болградський р-н, с. Дмитрівка, вул.Миколи Марангоз, 143а

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090020047311

 

3

Новотроянівський будинок культури

Одеська обл., Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул.Ізмаїльська,30

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090030086030

 

4

Олександрівський будинок культури

Одеська обл., Болградський р-н,

с. Олександрівка,

вул. Шкільна,97а

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090040099377

5

Городненська сільська бібліотека

Одеська обл., Болградський р-н, с. Городнє,

вул.Широка,39

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090010098049

6

Дмитрівська сільська бібліотека

Одеська обл., Болградський р-н, с. Дмитрівка,

вул. Миколи Марангоз, 141/Б

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090020047311

 

7

Новотроянівська сільська бібліотека

Одеська обл., Болградський р-н, с. Нові Трояни,

Вул. Шкільна,71/Е

Городненська сільська рада

комунальна

UA51060090030086030

 

                           БАЗОВОЇ МЕРЕЖІ ГОРОДНЕНСЬКОЇ  ГРОМАДИ

 

 

 
   

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

 

Про внесення змін до Програми соціального захисту населення

«Турбота» Городненської  сільської ради на 2022-2024 роки

 

Відповідно до ст.ст.26.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Городненська сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії Городненської сільської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №951-VIII «Про затвердження місцевої програми соціального захисту населення «Турбота» на 2022-2024 року», а саме:

1.1.У додатку 2 «Заходи щодо виконання програми соціального захисту населення»

пункт 2 «Поліпшення соціально-побутового обслуговування» Програми доповнити підпунктом 9 наступного змісту:

 

№ пп

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

9.

Надання допомоги сім’ям на поховання загиблих(померлих) військовослужбовців ( в т. ч. оплата ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності)

2022-2024

Виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет

10.

Надання адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців

2022-2024

Виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільської ради.

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

11.10.2022 р.

№ 1293 -  VIII

 
   


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Двадцять друга сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської  сільської територіальної громади на 2022 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік»

            1.1. У видатковій частині бюджету  цифри «82578402,66» , «3866700,00» та «86445102,66» замінити  цифрами «84078402,66» , «3966700,00» та «88045102,66» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

       Внести зміни до розпису видатків загального фонду бюджету:

       2. Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету :

2.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 150000,00 грн. за «Програмою надання фінансової підтримки військовій частині 1474, впс «Болград»(тип Б), віпс»Нові Трояни» (тип Б) ДПСУ розташованої на території Городненської сільської ради на 2022 рік».

2.2. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 250000,00 грн.

2.3. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 150000,00 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -100000,00   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -50000,00

2.4.За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 2240«оплата послуг (крім комунальних)» -300000,00 грн на бомбосховище у селі Городнє.

2.5. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0113230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із веденням воєнного стану» КЕКВ 2230«Продукти харчування»- 100000,00 грн. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар»-400000,00 грн.

       3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету:

3.1. За рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів, який склався на 01 січня 2022 року за КПКВКМБ 0113230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із веденням воєнного стану » придбання котла та комплектуючих для облаштування житла для ВПО за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» -100000,00 грн.

       4. Додатки 1,2,3,5 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

       5. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

       6. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

                  

 

 

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№1294-VIII

 

 

 

 
   


`                                               УКРАЇНА

 

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

Двадцять друга сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

_____15547000000_____________________________________________________________

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії територіальної громади від 23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської  сільської територіальної громади на 2022 рік»

 

        Керуючись  статтею 26 п.23 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п.1 ст. 71  Бюджетного кодекса України.

Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення Городненської сільської ради від  23 грудня 2021 року №950-VІІІ «Про місцевий бюджет Городненської сільської територіальної громади на 2022 рік»

            1.1. У видатковій частині бюджету  цифри «84078402,66» , «3966700,00» та «88045102,66» замінити  цифрами «83678402,66» , «4366700,00» та «88045102,66» викладеними у  додатку 3 до бюджету.

       2. Внести зміни до розпису видатків загального фонду бюджету:

       2.1.Зменшити видатки за КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму -156800,00 та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму – 34496,00 грн.

       2.2. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111«Заробітна плата» на суму -156800,00 та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму – 34496,00 грн.

        2.3. Зменшити видатки за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму -2125,00 грн.

        2.4. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 2111«Заробітна плата» на суму -1900,00 та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму – 225,00 грн.

       2.5. Зменшити  видатки за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 2240«Оплата послуг(окрім комунальних)» на суму -50000,00

       2.6. Зменшити видатки за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму -100000,00 грн.,  2274 «Оплата природного газу» на суму -300000,00, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  на суму - 50000,00грн.

      2.7. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  за КЕКВ 2240 «Оплата послуг(окрім комунальних)

       3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету:

3.1. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму -50000,00грн.на придбання генераторів.

3.2. Збільшити видатки за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму – 350000,00 грн.

       4. Залишок освітньої субвенції на 01.01.2022 року у сумі 101230,66 грн. рішенням сесії від 22.02.2022 року №1203.1-VIII був направлений на придбання обладнання для харчоблоків установ освіти, але виходячи із ситуації, що склалася на даний момент у державі раціонально використовуватиме залишок на доукомплектування протипожежних щитів установ освіти, та бомбосховищ.       

       5. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною цього рішення (додаються).

       6. Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету Городненської сільської територіальної громади.

       7. Контроль покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

                  

 

 

 

 

 

 Городненський  сільський голова                                                                 Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№ 1295 -VIII

 

 

 

 

 
   

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців  закладів  освіти Городненької сільської ради у 2022- 2023 навчальному році

 

 

            На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 26.08.2002

№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та  дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 402 «Про внесення змін до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2016 за № 670/28800,  рішення Городненської сільської ради від 23 грудня 2021 року №  961-VIII «Про встановлення розміру батьківських платежів за харчування дітей у закладах освіти Городненської сільської ради на 2022 рік»,  з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням у 2022-2023 навчальному році, Городненська сільська рада

ВИРІШИЛА

 

1. Встановити в закладах дошкільної освіти вартість харчування однієї дитини на день в розмірі 40,00 грн. на 2022 – 2023 навчальний рік.

2. Встановити в  закладах загальної середньої освіти вартість харчування одного учня на день в розмірі 42,00 грн. на 2022 – 2023 навчальний рік.

3. Інформувати відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму про встановлену вартість харчування учнів та вихованців  закладів освіти Городненької сільської ради у 2022- 2023 навчальному році.                                                                                                                     

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

1.10.2022 р.

№ 1296 -  VIII

УКРАЇНА

Городненська сільська рада Болградського району

Одеської області

ХХІІ сесія VІІІ скликання

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

« Інші завершувальні будівельні роботи « поточний ремонт», укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79».

  

 

 

       Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва « Інші завершувальні будівельні роботи « поточний ремонт», укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» , наданий  Приватним Підприємством

« ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» в особі директора Кінєва Василя Георгійовича в сумі 289 062,00  грн., складений в поточних цінах станом на 10.10.2022 року та керуючись пунктом 1 частини «а» ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Городненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва « Інші завершувальні будівельні роботи « поточний ремонт», укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» , наданий  Приватним Підприємством

« ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» в особі директора Кінєва Василя Георгійовича в сумі 289 062,00 грн. , складений в поточних цінах станом на 10.10.2022 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Городненський сільський голова                                                                Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

11.10.2022 року

№ 1297 – VІІІ                

 
   

 

 

                                                  Україна                           

Городненська сільська рада

Болградського району Одеської області

ХХІІ сесія VІIІ скликання

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

Про затвердження інформаційних  та технологічних карток  адміністративних

 послуг,  що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради

 

 

Керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Переліком адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Городненської сільської ради та віддалені робочі місця (додаток 1).

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради та віддалені робочі місця (додаток 2).

3. Забезпечити оприлюднення затверджених інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Городненської сільської ради та віддалені робочі місця, на офіційному сайті Городненської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Городненський сільський голова                                Микола БОГОЄВ

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 р.

№ 1298 -  VIII

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь